EURO FINANCE CONSULTING
 

Projektový manažment

Projektový manažment predstavuje aktivity organizovanie, plánovanie, riadenie a kontrolu projektu tak, aby projekt splnil všetky očakávania a bol úspešne dokončený.

Služba zahŕňa:

 • Monitoring a kontrolu projektov.
 • Zavedenie jednotného systému riadenia projektu.
 • Monitoring prostriedkov vyčlenených na financovanie projektových aktivít.
 • Vyhodnotenie a kontrolu dodržiavania harmonogramu čerpania prostriedkov.
 • Kontrolu súladu projektových zámerov so stratégiou a prioritami podniku.
 • Kontrolu duplicitných aktivít a neoprávnených výdavkov.
 • Metodickú a koordinačnú pomoc pri riadení (riadenie zmien projektu, harmonogramu, naplňovanie monitorovacích indikátorov, finančné plnenie).

Kľúčová je v tomto prípade osoba koordinátora veľkých projektov a projektov v rámcových programoch EÚ

 • Zodpovedá za plánovanie, koordináciu a riadenie projektu a za chod konzorcia.
 • Je hlavnou kontaktnou osobou pre poskytovateľa dotácie. Predkladá návrh projektu, vyjednáva s financujúcim orgánom a koordinuje vypracovávanie správ pre neho.
 • Spravuje evidenciu výstupných materiálov (celkových i čiastkových).
 • Zaisťuje administratívnu a účtovnú agendu projektu a zdieľanie informácií vo vnútri konzorcia (intranet, zdieľané disky apod.).
 • Zabezpečuje komunikáciu s tretími stranami, publicitu projektu, organizuje workshopy a ďalšie akcie k projektu.