EURO FINANCE CONSULTING
 

Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Špecifický cieľ: 4.1.1 Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR 

Oprávení žiadatelia:

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2, písm. a) až c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, t. j.:

 • osoby zapísané v obchodnom registri,
 • osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoby, ktoré podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov; pričom musia byť účtovnou jednotkou v zmysle § 1 zákona o účtovníctve a disponovať účtovnými závierkami minimálne za referenčné účtovné obdobie a jemu bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

V rámci tejto výzvy sú oprávnení aj žiadatelia, ktorí podnikajú v energetike na základe a v súlade so zákonom č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a majú predmet podnikania v energetike uvedený v príslušnom registri.

Oprávnenými žiadateľmi v rámci tejto výzvy sú mikropodniky, malé a stredné podniky a veľké podniky.

Oprávnené aktivity: 

V rámci výzvy je podpora zameraná na investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie, a to za účelom vlastnej spotreby alebo distribúcie konečným spotrebiteľom.

Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít OP KŽP, na realizáciu ktorých je vyhlásená táto výzva. V rámci Špecifického cieľa 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné hlavné aktivity projektu:

 1. Výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení s maximálnym tepelným príkonom 20 MW na báze fosílnych palív;
 2. Výstavba zariadení na:
 • využitie slnečnej energie na výrobu tepla (podaktivita B3);
 • využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla (podaktivita B4);
 • využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom (podaktivita B5);
 • výrobu a energetické využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd (podaktivita B6).

Oprávnenými na poskytnutie príspevku budú výlučne projekty, ktoré svojimi aktivitami spadajú do vyššie definovaného rámca oprávnených aktivít a ktoré zároveň spĺňajú nasledovné podmienky:

 • Súčasťou ŽoNFP musí byť energetický audit, ktorý bol u žiadateľa vypracovaný energetickým audítorom, na základe ktorého sú navrhnuté opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti a využívania OZE34 . Na účely tejto výzvy sa za energetický audit považuje účelový energetický audit minimálne v rozsahu oprávnenej aktivity tejto výzvy alebo energetický audit podľa § 14 ods. 1 alebo ods. 9 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak je oprávnená aktivita tejto výzvy v energetickom audite samostatne identifikovateľná.
 • Podporené budú projekty, v ktorých bude fosílne palivo, s výnimkou zemného plynu, nahradené tuhou drevnou biomasou (aktivita A).
 • Projekty, v ktorých sa len časť fosílneho paliva, s výnimkou paliva potrebného na zapaľovanie, nahradí biomasou nie sú oprávnené na podporu (aktivita A).

V prípade poskytnutia pomoci veľkým podnikom je potrebné zabezpečiť, aby finančný príspevok z EŠIF neviedol k podstatnému zníženiu pracovných miest v danom území v rámci EÚ.

Negatívne vymedzenie opatrení:

 • Touto výzvou nebudú podporené projekty zamerané na výstavbu zariadení na využitie vodnej energie.
 • Touto výzvou nebudú podporené projekty zamerané na výstavbu zariadení na využitie bioplynu a biometánu.

Intenzita pomoci: 

 • Mikropodnik, Malý podnik, Stredný podnik:                          85 %
 • Veľký podnik:                                                                        75 %.  

Oprávnené územie: Celé územie Slovenskej republiky okrem bratislavského samosprávneho kraja. 

 

Pre viac informácií o tejto výzve nás neváhajte kontaktovať. 

Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine

Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy 

Oprávnení žiadatelia: 

1. Subjekty verejnej správy:

 • ústredné orgány štátnej správy (ministerstvá a ostatné ústredné orgány)
 • štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie
 • ostatné subjekty verejnej správy
 • obce a vyššie územné celky
 • rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie zriadené obcou alebo vyšším územným celkom
 • združenia s výlučnou účasťou obci, ktoré vznikli na základe zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov alebo na základe zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. V Registri organizácií vedenom Štatistickým registrom SR musia mať takéto združenia zároveň v rámci druhu vlastníctva evidované „Vlastníctvo územnej samosprávy“.

2. Združenia právnických osôb

3. Združenia fyzických osôb a združenia fyzických a právnických osôb

4. Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby vrátane cirkví a náboženských spoločností

Ak je osoby konajúca v mene oprávneného žiadateľa odlišná od štatutárneho orgánu musí byť riadne splnomocnená na výkon predmetných úkonov. 

Oprávnené aktivity: 

C. Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine.

Predmetom podpory budú vodozádržné opatrenia, ktoré zachytávajú zrážkovú vodu s cieľom zmiernenia negatívnych dôsledkov zmeny klímy, ktoré sa v urbanizovanej krajine prejavujú vo forme sucha a letných horúčav:

 • budovanie bioretenčných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody, ako napr. dažďové záhrady, zberné jazierka, umelo vytvorené mokrade,
 • budovanie zberných systémov na zadržanie zrážkovej vody, ako napr. nádrže (podzemné alebo nadzemné) za účelom využitia zrážkovej vody na vytváranie vodných prvkov, na polievanie zelene,
 • budovanie vsakovacích prielahov, vsakovacích prielahov s rigolom, vsakovacích rýh, vsakovacích pásov, infiltračných priekop,
 • realizácia intenzívnych a extenzívnych vegetačných striech,
 • realizácia vegetačných stien s možným využitím zrážkovej vody na zálievku (osobitný konštrukčný systém, treláže a podporné konštrukcie ako aj „samopnúce“)
 • náhrada nepriepustných povrchov za plnevegetačné zatrávňovacie tvárnice, za polovegetačné zatrávňovacie tvárnice alebo za iné priepustné povrchy s vododozádržnou funkciou (v prípade plochy vodozádržného opatrenia nad 50 m2 musí byť výmena nepriepustných povrchov za iné priepustné povrchy v kombinácii s funkčnou vegetáciou podporujúcou zadržanie a výpar zrážkovej vody alebo v kombinácii s plnevegetačnými alebo polovegetačnými zatrávňovacimi tvárnicami),
 • výmena nepriepustných povrchov a menej priepustných povrchov (napr. kameninový, štrkový povrch uložený na nízko priepustnom lôžku) za plochy zelene s funkčnou vegetáciou podporujúcou výpar za účelom zadržania zrážkovej vody v danom území,
 • podpovrchové vsakovacie a retenčné systémy, ktoré pozitívne ovplyvňujú mikroklímu. 

Intenzita pomoci: 95% 

Oprávnené územie: Celé územie Slovenskej republiky. 

 

Pre viac informácií o tejto výzve nás neváhajte kontaktovať. 

Výstavba zariadení na využitie vybraných druhov OZE

Špecifický cieľ: 4.1.1 Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR 

Oprávnení žiadatelia: 

Fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú oprávnené na podnikanie:

 • osoby zapísané v obchodnom registri
 • osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia
 • osoby, ktoré podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov

Oprávnení žiadatelia, ktorých je možné podporiť mimo schémy štátnej pomoci, sú:

 • subjekty ústrednej správy
 • ostatné subjekty ústrednej správy
 • subjekty územnej samosprávy
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
 • združenia fyzických alebo právnických osôb, ktoré neboli založené za účelom vykonávania hospodárskej činnosti 

Oprávené aktivity: 

 • B2 Výstavba zariadení na využitie vodnej energie
 • B3 Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu tepla
 • B4 Výstavba zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla
 • B5 Výstavba zariadení na využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácií s tepelným čerpadlom
 • B6 Výstavba zariadení na výrobu a energetické využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd 

Intenzita pomoci: 90% - 95% 

Oprávnené územie: Celé územie Slovenskej republiky okrem Bratislavské kraja.

 

Pre viac informácií k tejto výzve nás neváhajte kontaktovať. 

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zariadení na výrobu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou s max. tepelným príkonom 20 MW

Špecifický cieľ: 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založeným na dopyte po využiteľnom teple 

Oprávnení žiadatelia: 

Fyzické alebo právnické osoby, ktoré podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, ktoré sú minimálne 36 kalendárnych mesiacov ku dňu predloženia ŽoNFP držiteľom povolenia na podnikanie v tepelnej energetike v oblasti:

 • výroby tepla alebo
 • výroby a rozvodu tepla 

Oprávnené aktivity: 

B. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobu s maximálnym tepelným príkonom 20 MW.

Intenzita pomoci: 95% 

Oprávené územie: Celé územie Slovenskej republiky okrem Bratislavského kraja. 

 

Pre viac info o tejto výzve nás neváhajte kontaktovať. 

Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch

Špecifický cieľ: 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch 

Oprávnení žiadatelia: 

Fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú oprávnené na podnikanie, t.j.:

 1. osoby zapísané v obchodnom registri,
 2. osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia,

ktoré podnikajú v priemyselných odvetviach a v službách nadväzujúcich na tieto odvetvia, pričom takýto predmet podnikania majú uvedený v príslušnom registri najmenej 36 kalendárnych mesiacov ku dňu predloženia ŽoNFP.

Oprávnenými žiadateľmi v rámci tejto výzvy sú mikropodniky, malé a stredné podniky a veľké podniky. 

Oprávnené aktivity: 

B. Implementácia opatrení z energetických auditov.

Prostredníctvom uvedenej aktivity bude podpora zameraná na realizáciu opatrení vyplývajúcich z energetických auditov, konkrétne:

 1. rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti
 2. rekonštrukcia a modernizácia existujúcich energetických zariadení za účelom zvýšenia energetickej náročnosti účinnosti a zníženia emisií skleníkových plynov
 3. rekonštrukcia a modernizácia systémov výroby a rozvodu stlačeného vzduchu
 4. zavádzanie systémov merania a riadenia, vrátane energetických a environmentálnych manažérskych systémov, najmä EMAS, v oblasti výroby a spotreby energie za účelom zníženia spotreby energie a emisií skleníkových plynov
 5. výstavby, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov energie, resp. rozvodov energetických médií
 6. modernizácia a rekonštrukcia systémov vonkajšieho osvetlenia priemyselných areálov, ale len spolu s inými opatreniami na zníženie spotreby elektriny v podniku 
 7. iné opatrenia, ktoré prispievajú k znižovaniu spotreby primárnych energetických zdrojov 

Intenzita pomoci: 60% 

Oprávnené územie: Celé územie Slovenskej republiky, okrem Bratislavského kraja.

 

Pre viac informácií o tejto výzve nás neváhajte kontaktovať. 

Mechanicko-biologická úprava zmesových komunálnych odpadov

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov 

Oprávnení žiadatelia: 

Oprávnení žiadatelia mi schémy štátnej pomoci:

 • obec alebo združenie obcí

Oprávnení žiadatelia v rámci schémy štátnej pomoci:

 • príspevková alebo rozpočtová organizácia obce
 • právnická alebo oprávnená osoba na podnikanie (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorá je v 100% vlastníctve obce/obcí, ktorá je oprávnená na nakladanie s odpadom
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, ktorá je v 100% vlastníctve obce/obcí
 • združenie právnických osôb, ktorého členmi sú výlučne obce, resp. subjekty v 100% vlastníctve obce/obcí

Zároveň osoba konajúca v mene oprávneného žiadateľa, ak je odlišná od štatutárneho orgánu žiadateľa, musí byť riadne splnomocnená na výkon predmetných úkonov.

Oprávnené aktivity: 

B. Príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzaniu vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, v rámci špecifického cieľa 1.1.1: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzaniu vzniku odpadov.

V rámci uvedeného typu aktivity sa príspevok poskytuje na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov, t.j:

 • Výstavbu a nákup nových zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov za účelom dodatočného dotriedenia a biologickej stabilizácie zvyškového, výlučne zmesového komunálneho odpadu prostredníctvom systémov, tzv. mechanicko-biologickej úpravy odpadu, pri ktorých výsledným produktom po mechanicko-biologickej úprave je výlučne upravený, resp. biologicky stabilizovaný odpad.

Nákup hnuteľných vecí, ktoré priamo súvisia s výstavbou a funkčnosťou zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov (s výnimkou zberných nádob na zmesový komunálny odpad a zberových vozidiel na zmesový komunálny odpad a iných dopravných prostriedkov.

Intenzita pomoci: 85%

Oprávené územie: Žiadateľ je povinný realizovať projekt na oprávnenom území. Pre túto výzvu je oprávneným územím celé územie Slovenskej republiky. 

 

Pre viac informácií o tejto výzve nás neváhajte kontaktovať. 

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla

Špecifický cieľ: 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple 

Oprávnení žiadatelia: 

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a) a c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, t. j:

 • osoby zapísané v obchodnom registri alebo
 • osoby, ktoré podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

pričom minimálne 36 kalendárnych mesiacov ku dňu predloženia ŽoNFP:

- sú držiteľom povolenia na podnikanie v tepelnej energetike v oblasti

 • rozvodu tepla alebo
 • výroby a rozvodu tepla, alebo
 • majú uvedený predmet podnikania zapísaný v príslušnom registri.

Zároveň musí byť oprávnený žiadateľ účtovnou jednotkou v zmysle § 1 zákona o účtovníctve a disponovať účtovnými závierkami za minimálne dve referenčné účtovné obdobia.

Oprávené aktivity: 

Hlavná aktivita projektu musí byť vo vecnom súlade s typom oprávnenej aktivity OP KŽP, na realizáciu ktorej je vyhlásená táto výzva.

Súčasťou predloženej ŽoNFP musí byť energetický audit, ktorý bol u žiadateľa vypracovaný odborne spôsobilou osobou. Pre účely tejto výzvy sa za energetický audit považuje účelový energetický audit minimálne v rozsahu oprávnenej aktivity tejto výzvy alebo energetický audit podľa § 14 ods. 1 alebo ods. 9 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak je oprávnená aktivita tejto výzvy v energetickom audite samostatne identifikovateľná.

V rámci Špecifického cieľa 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple, je pre túto výzvu oprávnený typ aktivity:

 1. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla

Oprávnenými na poskytnutie príspevku budú výlučne projekty, ktoré svojimi aktivitami spadajú do vyššie definovaného rámca oprávnenej aktivity a ktoré zároveň spĺňajú nasledujúce podmienky:

 • projekt musí byť realizovaný v rámci existujúcich systémov centralizovaného zásobovania teplom (ďalej len „CZT“) a súčasne
 • existujúce systémy CZT budú na základe pomoci z poskytnutého NFP po realizácii projektov energeticky účinnejšie ako pred realizáciou projektu a súčasne
 • pri ktorých bude energetickým auditom identifikované, že realizáciou projektu dôjde k zníženiu primárnej energetickej spotreby pri pokrývaní dopytu po využiteľnom teple.

Žiadateľ je oprávnený začať práce na projekte až po predložení ŽoNFP. Začatie prác na projekte je buď začiatok stavebných prác týkajúcich sa investície, alebo prvý právny záväzok objednať zariadenie alebo akýkoľvek iný záväzok, na základe ktorého je investícia nezvratná, podľa toho, čo nastane skôr. Nákup pozemku a prípravné práce, ako je získanie povolení, vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti alebo realizácia verejného obstarávania sa nepokladá za začatie prác.

Intenzita pomoci: Mikropodnik, Malý podnik, Stredný podnik, Veľký podnik:          75 %.  

Oprávenené územie: Celé územie SR okrem Bratislavského samosprávneho kraja. 

 

Pre informácií o tejto výzve nás neváhajte kontaktovať. 

Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch

Špecifický cieľ: 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch 

Oprávnení žiadatelia: 

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2, písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, t. j.:

 • osoby zapísané v obchodnom registri,
 • osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia,

ktoré podnikajú v priemyselných odvetviach a v službách nadväzujúcich na tieto odvetvia, pričom takýto predmet podnikania majú uvedený v príslušnom registri najmenej 36 kalendárnych mesiacov ku dňu predloženia ŽoNFP.

Oprávnené aktivity: 

V rámci Špecifického cieľa 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch je pre túto výzvu oprávnený typ aktivity: B. Implementácia opatrení z energetických auditov.

Prostredníctvom uvedenej aktivity bude podpora zameraná na realizáciu opatrení vyplývajúcich z energetických auditov, konkrétne:

1. rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich za účelom zníženia ich energetickej

 1. zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich;
 2. rekonštrukcia a modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody v stavebnom objekte v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich;
 3. rekonštrukcia a modernizácia systémov osvetlenia v stavebnom objekte v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich.

Oprávnené na poskytnutie príspevku budú výlučne projekty, ktoré spĺňajú všetky nasledovné špecifické podmienky: realizácia projektu sa týka výlučne stavebných objektov, ktoré sú skutočne využívané a zároveň zapísané v katastri nehnuteľnosti ako nasledovné druhy stavieb:

 • Priemyselná budova,
 • Administratívna budova

a zároveň realizácia projektu sa týka stavebných objektov, ktoré sú ku dňu predloženia ŽoNFP využívané prioritne na výkon vlastnej podnikateľskej činnosti v oprávnených odvetviach podpory – Sekcia C Priemyselná výroba Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 a budú využívané na tento účel aj v čase udržateľnosti projektu.

2. rekonštrukcia a modernizácia existujúcich energetických zariadení za účelom zvýšenia energetickej účinnosti a zníženia emisií skleníkových plynov

3. rekonštrukcia a modernizácia systémov výroby a rozvodu stlačeného vzduchu;

4. zavádzanie systémov merania a riadenia, vrátane energetických a environmentálnych manažérskych systémov, najmä EMAS, v oblasti výroby a spotreby energie za účelom zníženia spotreby energie a emisií skleníkových plynov (zavádzanie energetických / environmentálnych manažérskych systémov alebo EMAS môže byť realizované iba v kombinácii s inými opatreniami);

5. výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov energie, resp. rozvodov energetických médií;

6. modernizácia a rekonštrukcia systémov vonkajšieho osvetlenia priemyselných areálov, ale len spolu s inými opatreniami na zníženie spotreby elektriny v podniku;

7. iné opatrenia, ktoré prispievajú k znižovaniu spotreby primárnych energetických zdrojov (nevzťahujúce sa na opatrenia 1 až 6).

Oprávnené na poskytnutie príspevku budú iba projekty, ktoré svojimi aktivitami spadajú do vyššie definovaného rámca oprávnenej aktivity.

Intenzita pomoci: 

 • Mikropodnik, Malý podnik, Stredný podnik:                          50 %
 • Veľký podnik:                                                                        45 %.  

​Oprávnené územie: Celé územie SR okrem Bratislavského kraja. 

 

Pre viac informácií o tejto výzve nás neváhajte konktaktovať. 

Príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Oprávnený žiadatelia: 

 • Fyzické a/alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie
 • Subjekty územnej samosprávy
 • Združenie fyzických alebo právnických osôb
 • Neziskové organizácie
 • (VÚC) vybrané aktivity

Oprávnené aktivity: 

B. Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov (NNO) vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

 • príprava na opätovné použitie NNO: výstavby a nákup technológií
 • recyklácia NNO: výstavba, rekonštrukcia  a nákup technológií
 • materiálové zhodnocovanie NNO  na materiály, ktoré sa dajú použiť ako palivo (úprava pred samotným zhodnotením/zneškodnením je neoprávnená): výstavba,  rekonštrukcia a nákup zariadení pre zhodnotenie na materiály vhodné ako palivo
 • zhodnocovanie BRO: výstavba, rekonštrukcia, nákup zariadení (napr. kompostárne).
 • mechanicko – biologická úprava zmesových KO: výstavba a nákup zariadení za účelom dodatočného dotriedenia a biologickej stabilizácie zvyšného KO.

Intenzita pomoci: 

 • malý podnik      45% - 55%
 • stredný podnik  35% - 45% 
 • veľký podnik     25% - 35% 

Oprávnené územie: Celé územie SR mimo Bratislavského samosprávneho kraja.

 

Pre viac informácií o tejto výzve nás neváhajte kontaktovať. 

 

Použitie a recyklácia nebezpečných odpadov

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Oprávnení žiadatelia: 

 • Fyzické a/alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie
 • Subjekty územnej samosprávy
 • Združenie fyzických alebo právnických osôb

Oprávnené aktivity: 

C. Príprava na opätovné použite a recyklácia nebezpečných odpadov (NO)

 • výstavba nových zariadení pre prípravu na opätovné použitie NO;
 • výstavba nových zariadení a rekonštrukciu existujúcich zariadení na recykláciu NO;
 • nákup technológií a hnuteľných vecí pre opätovné použitie a recykláciu. 

Intenzita pomoci: 

 • malý podnik     45% - 55% 
 • stredný podnik 35% - 45%
 • veľký podnik    25% - 35% 

Oprávnené územie: Celé územie SR mimo Bratislavské samosprávneho kraja. 

Pre viac informácií o tejto výzve nás neváhajte kontaktovať.