EURO FINANCE CONSULTING
 

Dotácie 2014-2020: Plánované výzvy na rok 2018

OP KŽP

 

Špecifický cieľ / Aktivity

Predpokladaný termín vyhlásenia výzvy

Alokácia

4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE

Oprávnená Aktivita B: Implementácia opatrení z energetických auditov

08/2018

50 000 000,00

     

4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Oprávnená aktivita A: Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

08/2018

50 000 000,00

     

4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území

Oprávnená aktivita C: Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni

08/2018

5 000 000,00

     

2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

Oprávnená aktivita D: Aktualizácia máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika a aktualizácia plánov manažmentu povodňových rizík

08/2018

12 000 000,00

     

1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä v rámci sústavy Natura 2000

Oprávnená aktivita A: Dobudovanie sústavy Natura 2000 a zabezpečenie starostlivosti o sústavu Natura 2000 a ďalšie chránené územia (vrátane území medzinárodného významu), ako aj chránené druhy - realizácia schválených dokumentov starostlivosti (aktivity podliehajúce pravidlám štátnej pomoci)

08/2018

30 000 000,00

     

1.2.2 Zvýšenie spoľahlivosti úpravy vody odoberanej z veľkokapacitných zdrojov povrchových vôd v záujme zvýšenia bezpečnosti dodávky pitnej vody verejnými vodovodmi

08/2018

25 369 962,00

     

1.4.1 Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality

Oprávnená aktivita A: Technologické a technické opatrenia na redukciu emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia realizované na zdrojoch znečisťovania ovzdušia, najmä za účelom plnenia požiadaviek smernice o národných emisných stropoch a/alebo smernice o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe (projekty náhrady zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách nízkoemisnými a energeticky účinnejšími spaľovacími zariadeniami vrátane modernizácie vykurovacích systémov, ktoré zahŕňajú zmenu palivovej základne na nízkoemisné palivo s výnimkou biomasy a iných obnoviteľných zdrojov energie) 

08/2018 30 000 000,00
     

1.4.1 Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality

Oprávnená aktivita C: Skvalitňovanie monitorovania ovzdušia (skvalitnenie emisných inventúr a projekcií emisií)

10/2018 2 000 000,00
     

4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple

Oprávnená aktivita B: Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom 20 MW.

10/2018 25 000 000,00
     

1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov 

Oprávnená aktivita B: Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov - podpora zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov - výstavba bioplynových staníc využívaných na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie, ak nedochádza k ďalšej dodávke elektriny do siete – schéma štátnej pomoci

10/2018 10 000 000,00

OP VaI (MH)

Špecifický cieľ / Aktivity

Predpokladaný termín vyhlásenia výzvy

Alokácia

2.2.2 - Podpora inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v Bratislavskom kraji - Výskum a vývoj v BA kraji - všetky domény (pre MSP a veľké podniky, ako aj pre výskumné organizácie v pozícii partnerov)

● zavádzanie nových a inovovaných produktov a procesov do produkčnej praxe podnikateľov s využitím výsledkov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci predmetnej domény
● podpora ochrany práv duševného vlastníctva

08/2018

15 000 000,00

     

3.1.1 Nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP 

Využívanie sociálnych inovácií v prostredí MSP

09/2018

4 500 000,00

     

1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách

Podpora inteligentných inovácii v priemysle 

10/2018

50 000 000,00

     

1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách - 2.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách v Bratislavskom kraji

Podpora sieťovania podnikov 

10/2018

5 000 000,00

     

3.1.1 Nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP

Podpora využitia nových nápadov v hospodárstve – schéma SBIR

11/2018

16 000 000,00

     

1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách

Podpora výskumných a vývojových aktivít v podnikoch alebo v zoskupeniach podnikov

12/2018

100 000 000,00

     

2.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách v Bratislavskom kraji

Podpora inteligentných inovácií v priemysle v Bratislavskom kraji

12/2018

10 000 000,00

     

3.2.1 Nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ

Podpora tvorby alternatívnych obchodných platforiem

12/2018

2 000 000,00

OPVaI (VA)

Špecifický cieľ / Aktivity

Predpokladaný termín vyhlásenia výzvy

Alokácia

2.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom budovania VaV centier v Bratislave

Centrá excelentnosti nadnárodného významu – 2. etapa

08/2018

25 000 000,00

     

1.1.3 Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a konsolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií

2. etapa podpory UVP/VC/SIVVP

08/2018

130 000 000,00

     

2.1.1 Zvýšenie výskumnej aktivity BSK prostredníctvom revitalizácie a posilnenia výskumno-vzdelávacích, inovačných a podnikateľských kapacít výskumných inštitúcií v Bratislave

2. etapa podpory UVP/VC/SIVVPi

08/2018

40 000 000,00

     

2.1.1 Zvýšenie výskumnej aktivity BSK prostredníctvom revitalizácie a posilnenia výskumno-vzdelávacích, inovačných a podnikateľských kapacít výskumných inštitúcií v Bratislave

2. etapa podpory RIS3 tímy

08/2018

 1 500 000,00

     

1.1.3 Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a konsolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií 

2. etapa podpory RIS3 tímy

08/2018

40 000 000,00

     

1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry

Strategické priemyselné výskumnovývojové centrá

08/2018

15 000 000,00

     

1.1.3 Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a konsolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií

Schválené medzinárodné projekty typu „twinning“

08/2018

2 000 000,00

     

1.1.3 Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a konsolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií

Schválené medzinárodné projekty typu „Marie Curie/ERA Chair 

08/2018

5 000 000,00

     

1.1.2 Zvýšenie účasti SR v projektoch medzinárodnej spolupráce

Výskumné medzinárodné projekty schválené v programe H2020

09/2018

10 000 000,00