EURO FINANCE CONSULTING
 

Krízový a záchranný manažment pre projekty financované z EŠIF

Krízový a  záchranný manažment  je určený pre riadenie problémovej situácie vzniknutej počas implementácie projektov financovaných z EŠIF.

Poskytneme Vám:

  • analýzu stavu Vášho projektu počas realizácie projektu a  v následnom monitorovacom období,
  • kontrolu plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov v súlade zo zmluvou o pridelení nenávratného finančného príspevku (NFP)
  • zastúpenie prijímateľa NFP na konzultáciách s poskytovateľom NFP s cieľom minimalizovať straty,  
  • návrh opatrení a riešení s cieľom dodržať podmienky zmluvy o poskytnutí NFP,
  • návrh opatrení a riešení na minimalizáciu vrátenia grantu  pri nedodržaní a neplnení zmluvy o poskytnutí NFP,
  • pomoc pri formulácii žiadostí o zmenu projektu počas jeho realizácie,
  • návrh na postup krokov pri zmene zamerania podniku a zmene v majetkovoprávnych vzťahoch prijímateľa NFP.