EURO FINANCE CONSULTING
 

Wellness centrum Patince - výstavba hotelového komplexu

Prijímateľ grantu: Wellness centrum Patince s.r.o.

Realizácia: 2005

Program: Sektorový operačný program Priemysel a služby

Získaná dotácia: 2 650 000,00 EUR

Stručný popis: Podpora cestovného ruchu s cieľom celoročného využitia a zvýšenia počtu prenocovaní klientov. Investícia podporila zamestnanosť v regióne a zvýšila konkurencieschopnosť prijímateľa.

Priemyselný park Trebišov

Prijímateľ grantu: Mesto Trebišov

Realizácia: 2005-2006

Program: SOP Priemysel a služby

Získaná dotácia: 5 312 843,00 EUR

Stručný popis: Predmetom projektu je realizácia infraštruktúry priemyselného parku v Trebišove a tým podpora zamestnanosti a rozvoja regiónu.

Univerzitný technologický inkubátor

Prijímateľ grantu: Slovenská technická univerzita v Bratislave

Realizácia: 2005-2006

Program: PHARE CBC Slovensko-Rakúsko

Získaná dotácia: 2 000 000,00 EUR

Stručný popis: Poslaním univerzitného technologického inkubátora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave je podporiť transfer technológií a inovácií v regióne a prispieť k napĺňaniu Lisabonskej stratégie, podporiť znalostnú ekonomiku, previazať vedu, s podnikateľskou praxou, a tak zvýšiť konkurencieschopnosť regiónu

Samsung Electronics Slovakia - logistické centrum

Prijímateľ grantu: Mesto Galanta

Realizácia: 2007 – 2008

Program: Sektorový operačný program Priemysel a služby

Získaná dotácia: 6 000 000,00 EUR

Stručný popis: Výstavba logistického centra pre výrobný závod Samsungu v Galante formou spolupráce s mestom Galanta, ktoré z nenávratného finančného príspevku vybudovalo v rámci podpory budovania priemyselných parkov infraštruktúru, na ktorej Samsung vytvoril logistické centrum v hodnote viac ako 15 000 000,00 EUR.

Rekonštrukcia parku v obci Komjatice s cieľom zatraktívnenia regiónu

Prijímateľ grantu: Obec Komjatice

Realizácia: 2008

Program: SOP Priemysel a služby

Získaná dotácia: 390 825,20 EUR

Stručný popis: Projekt je zameraný na rekonštrukciu infraštruktúry cestovného ruchu v obci Komjatice, vytvorenie podmienok pre rozšírenie a zintenzívnenie podnikateľských aktivít súkromného sektora v oblasti cestovného ruchu. Obnovou parku v obci sa zatraktívnilo prostredie, podporila sa stabilizácia mladých v danom regióne a prispelo sa k vytvoreniu príjemného prostredia na prechádzky seniorov, juniorov, občanov a návštevníkov obce.

Budovanie zberného dvora a podpora aktivít na separáciu odpadov

Prijímateľ grantu: Obec Telgárt

Realizácia: 2009-2010

Program: OP Životné prostredie

Získaná dotácia: 442 075,89 EUR

Stručný popis: Projekt je zameraný na podporu separácie odpadov a zhodnocovanie vyseparovaných zložiek z cieľom ochrany životného prostredia v obci Telgárt a v blízkom okolí. Podpora je posilnená nákupom zberového vozidla, kontajnerov a zberných nádob.

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Ivanka pri Nitre

Prijímateľ grantu: Obec Ivanka pri Nitre

Realizácia: 2009-2010

Program: OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Získaná dotácia: 249 493,29 EUR

Stručný popis: Projekt je zameraný na výstavbu a rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci s cieľom zefektívniť proces svietenia, vyregulovať čas a intenzitu svietenia, podporiť znižovanie energetickej náročnosti osvetlenia verejných priestranstiev a podporiť bezpečnosť v obci.

Inovácia výroby v spoločnosti WOODMETAL, s.r.o.

Prijímateľ grantu: WOODMETAL, s.r.o.

Realizácia: 2009-2010

Program: OP KaHR

Získaná dotácia: 200 000,00 EUR

Stručný popis: Predmetom projektu je nákup inovatívnej technológie pre nábytkársku priemyselnú výrobu s cieľom podporiť konkurencieschopnosť prijímateľa grantu, zabezpečiť zvýšenie tržieb a pridanej hodnoty a podporiť zamestnanosť v regióne.

Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou

Prijímateľ grantu: Obec Prašice

Realizácia: 2009-2010

Program: ROP

Získaná dotácia:772 939,00 EUR

Stručný popis: Zvýšenie kvality výchovno – vzdelávacieho procesu a znižovanie energetickej náročnosti prevádzky zariadenia odstránením nevyhovujúceho stavu budov, zateplením objektu základnej a materskej školy a zlepšením vybavenia informačno-komunikačnou a didaktickou technikou.

Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Kravany nad Dunajom

Prijímateľ grantu: Obec Kravany nad Dunajom

Realizácia: 2009-2010

Operačný program: Regionálny operačný program

Získaná dotácia: 449 390,44 EUR

Stručný popis: Revitalizácia centrálnej zóny obce Kravany nad Dunajom zameraná na podporu konkurencieschopnosti sídla, zvýšenie kvality a bezpečnosti občanov a návštevníkov obce.

Úspora energie a využitia obnoviteľných zdrojov energie v spoločnosti Herb-Pharma SK, s.r.o.

Prijímateľ grantu: Herb-Pharma SK, s.r.o.

Realizácia: 2010-2011

Program: OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Získaná dotácia: 195 600,00 EUR

Stručný popis: Podpora regiónu s vysokou nezamestnanosťou prostredníctvom projektu zameraného na úsporu energie zateplením výrobných priestorov a zmenou paliva z uhlia na biomasu.

Rekonštrukcia tepelného hospodárstva v Liptovskom Mikuláši - Podbreziny

Prijímateľ grantu: LMT, a.s.

Realizácia: 2010-2011

Program: OP ŽP

Získaná dotácia: 2 704 539,80 EUR

Stručný popis: Predmetom projektu sú stavebné a technologické investície zamerané na ochranu ovzdušia a minimalizáciu nepriaznivých vplyvov na ovzdušie v Liptovskom Mikuláši a v blízkom okolí rekonštrukciou tepelného hospodárstva v časti Podbreziny.

Inovácia výroby v spoločnosti Herb-Pharma Sk, s.r.o.

Prijímateľ grantu: Herb-Pharma Sk, s.r.o.

Realizácia: 2010-2011

Program: OP KaHR

Získaná dotácia: 1 319 378,00 EUR

Stručný popis: Predmetom projektu je nákup nových výrobných liniek pre priemyselnú výrobu. Vďaka inovatívnej technológii sa spustil nový technologický postup výroby a zabezpečilo sa rozšírenie výroby o nové kozmetické produkty. Spoločnosť získala nových klientov, rozšírila svoje trhy, zvýšila tržby a pridanú hodnotu.

Malá vodná elektráreň Hronská Dúbrava

Prijímateľ grantu: HYDRO-ENERGY, a.s.

Realizácia: 2010-2011

Program: OP KaHR

Získaná dotácia: 2 700 000,00 EUR

Stručný popis: Cieľom projektu je využitie obnoviteľných zdrojov energie na vybudovanie malej vodnej elektrárne Hronská Dúbrava s maximálnym inštalovaným výkonom do 10 MWe.

ENVIZEO Využitie eko cementov CEM (A,B) druhu podľa EN 197-1 v konštrukčnom betóne

Prijímateľ grantu: Vedúci partner – Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. Studená 3, 821 04 Bratislava. Ostatní partneri projektu- Universität für Bodenkultur Institut für konstruktiven Ingenieurbau, Rakúsko, Ústav stavebníctva a architektúry SAV, SR, Schretter & Cie GmbH & Co. KG, Rakúsko.

Realizácia: 2010-2012

Program: Program cezhraničnej spolupráce Slovensko-Rakúsko 2007-2013

Získaná dotácia: 357 107,47 EUR

Stručný popis: Predmetom projektu je výskum a vývoj stavebných výrobkov a materiálov.

Rekonštrukcia kotolní a vykurovacieho systému v obci Liptovská Lúžna na biomasu

Prijímateľ grantu: Obec Liptovská Lúžna

Realizácia: 2011-2012

Program: OP Životné prostredie

Získaná dotácia: 2 606 809,86 EUR

Stručný popis: Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov v malebnom prostredí Liptova v obci Liptovská Lúžna.

Investičný zámer spoločnosti Semecs, s.r.o.

Prijímateľ grantu: Semecs, s.r.o.

Realizácia: 2011-2013

Program: Investičné stimuly podľa Zákona 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Získané investičné stimuly: 3 845 000,00 EUR

Stručný popis: Predmetom projektu sú stavebné a technologické investície v celkovej výške 13 400 000,00 v priemyselnom parku Vráble za účelom zvýšenia výrobných kapacít. Uvedená investícia podporila zamestnanosť v regióne a priniesla do mesta Vráble nové pracovné príležitosti.

Ochrana pred povodňami v obci Sihelné

Prijímateľ grantu: Obec Sihelné

Realizácia: 2013 -2014

Program: OP Životné prostredie

Získaná dotácia: 413 038,13 EUR

Stručný popis: Projekt rieši protipovodňové opatrenia na vodnom toku prechádzajúcom obcou Sihelné. Cieľom je zabezpečiť ochranu majetku občanov a obce pred povodňami a predchádzať vzniku škôd spôsobených prívalovými dažďami.

Podpora inovačných aktivít v spoločnosti Herb-Pharma Sk, s.r.o.

Prijímateľ grantu: Herb-Pharma Sk, s.r.o.

Realizácia: 2013-2014

Program: OP KaHR

Získaná dotácia: 1 022 400,00 EUR

Stručný popis: Predmetom projektu je experimentálny vývoj na báze rastlinných kmeňových buniek, výsledky ktorého sú priamo realizované v procese kozmetickej výroby. Podporená je ochrana duševného vlastníctva jedinečného riešenia kombinácie a biotechnologicky účinných látok v kozmetickom priemysle.