EURO FINANCE CONSULTING
 

NEWSLETTER ZO DŇA 11.6.2020

AKTUÁLNE INFORMÁCIE Z EURÓPSKEJ KOMISIE - "NÁPRAVA ŠKÔD A PRÍPRAVA BUDÚCNOSTI PRE NOVÉ GENERÁCIE" 

Európska komisia predložila návrh veľkého plánu obnovy európskych  ekonomík postihnutých pandémiou. Aby sa zabezpečilo, že obnova bude rovnomerná, inkluzívna a spravodlivá pre všetky členské štáty, Európska komisia navrhla vytvoriť nový nástroj obnovy „ Next Generation EU“.

Celkový balík podpory bude  vo výške 750 miliárd eur z toho 500 miliárd eur bude vo forme nenávratných dotácií a grantov a 250 miliárd eur vo forme nízko úročených pôžičiek.

Plán čerpania prostriedkov je do roku 2024Plán splácania prostriedkov vo forme pôžičiek je od 2028 do 2058.

Finančné prostriedky z nástroja „Next Generation EU“ vo výške 750 miliárd EUR, ako aj cielené navýšenia dlhodobého rozpočtu EÚ na obdobie 2021 – 2027 prinesú celkovú finančnú kapacitu rozpočtu EÚ vo výške 1,85 bilióna EUR.

 • Investície pre ďalšie generácie – Rozpočet EÚ, ktorý dopĺňa úsilie členských štátov, má jedinečné predpoklady na zabezpečenie spravodlivého sociálno-ekonomického oživenia, nápravu a revitalizáciu jednotného trhu, zaručenie rovnakých podmienok a podporu naliehavých investícií, najmä v oblasti ekologickej a digitálnej transformácie, ktorá je kľúčom k budúcej prosperite a odolnosti Európy. Finančné prostriedky získané z nástroja „Next Generation EU“ budú investované do troch pilierov: 1. Podpora členských štátov v oblasti investícií a reforiem, 2. Naštartovanie hospodárstva EÚ poskytovaním stimulov na súkromné investície, 3. Ponaučenia z krízy.
 • Politické základy hospodárskej obnovy - Obnova hospodárstva neznamená návrat k stavu pred krízou, ale skok vpred. Krátkodobé škody spôsobené krízou musíme napraviť tak, aby sme zároveň investovali do našej dlhodobej budúcnosti. Všetky finančné prostriedky získané prostredníctvom nástroja „Next Generation EU“ sa budú prideľovať prostredníctvom programov EÚ v rámci prepracovaného dlhodobého rozpočtu EÚ takto: 1. Európska zelená dohoda ako stratégia obnovy EU, 2.Posilnenie jednotného trhu a jeho prispôsobenie digitálnemu veku, 3.Spravodlivá a inkluzívna obnova pre všetkých.
 • Budovanie odolnejšej EU - Európa musí posilniť svoju strategickú autonómiu vo viacerých konkrétnych oblastiach vrátane strategických hodnotových reťazcov a posilneného preverovania priamych zahraničných investícií. Na zlepšenie pripravenosti na krízy a krízového riadenia Komisia posilní Európsku agentúru pre lieky a Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) bude zohrávať výraznejšiu rolu pri koordinácii zdravotníckych reakcií v čase krízy. Môžeme a musíme sa poučiť z tejto krízy, ale to sa dá dosiahnuť len zapojením našich občanov, komunít a miest.
 • Zodpovedné celosvetové vedenie - EÚ je odhodlaná viesť medzinárodné úsilie, aby sa dosiahla skutočná globálna obnova, najmä prostredníctvom spoločnej koordinácie s Organizáciou Spojených národov, G20 a G7, Medzinárodným menovým fondom, Svetovou bankou alebo Medzinárodnou organizáciou práce.

Ďalšie informácie :

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1590732521013&uri=COM:2020:456:FIN

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en

a iné. 

NEWSLETTER ZO DŇA 26.5.2020

AKTUÁLNE INFORMÁCIE Z NÁVRHU ZÁKONA KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA ZÁKON 292/2014 Z. z. O PRÍSPEVKU POSKYTOVANOM Z EURÓPSKYCH INVESTIČNÝCH A ŠTRUKTURÁLNYCH FONDOV 

Postup pri poskytovaní príspevku v čase krízovej situácie:

Poskytovateľ môže výzvu s určeným dátumom uzavretia zmeniť do vydania prvého rozhodnutia o žiadosti, tak isto môže výzvu zmeniť aj na všetky nasledujúce posudzované časové obdobia.

Poskytovateľ môže výzvu zrušiť. Predloženú žiadosť, ktorá bola podaná do zrušenia výzvy a o ktorej nebolo rozhodnuté, žiadateľovi vráti alebo o žiadosti rozhodne.

Dohoda o splátkach a dohoda o odklade plnenia v čase krízovej situácie:

Poskytovateľ môže na písomné požiadanie prijímateľa uzavrieť s prijímateľom dohodu a dohodnúť v nej

a) splátky na dobu najviac päť rokov,

b) splátky na dobu najviac päť rokov s odkladom prvej splátky na dobu najviac dvoch rokov alebo

c) odklad plnenia na dobu najviac troch rokov.

K zmene dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia môže dôjsť len raz.

Zmena zmluvy o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov v čase krízovej situácie:

 • Zmluvu možno v čase krízovej situácie zmeniť oznámením poskytovateľa zaslaným prijímateľovi v elektronickej podobe. Ak prijímateľ so zmenou zmluvy nesúhlasí, môže do 10 dní od doručenia oznámenia, najneskôr do jedného mesiaca od odoslania oznámenia od zmluvy odstúpiť.
 • Právne účinky úkonov vykonaných v čase krízovej situácie zostávajú zachované v celom rozsahu aj po jej skončení.

NEWSLETTER ZO DŇA 17.4.2020

INFORMÁCIE O INVESTIČNÝCH STIMULOCH V SÚLADE SO ZÁKONOM 57/2018 Z. z. O REGIONÁLNEJ POMOCI 

Minister  hospodárstva SR, Ing. Richard Sulík na brífingu dňa 16.04.2020 urgoval spoločnosti aby žiadali o investičné stimuly. Ďalej  uviedol, že investičné stimuly ( tzv. regionálna investičná pomoc) bude schvaľovaná  prednostne do znevýhodnených regiónov  a prioritne formou daňových úľav.

 

Základné informácie pre záujemcov o investičné stimuly

Všeobecne platí, že investičné stimuly môžu žiadať spoločnosti nové, ako aj  etablované na Slovensku a podporu je možné využiť  do priemyselnej výroby, budovania technologických centier a budovania centier podnikových služieb.

Legislatíva platná pre investičné stimuly

 • Zákon o investičnej pomoci č. 57/2018 Z. z.
 • Nariadenie vlády SR č. 195/2018 Z. z.

Oprávnený náklad do žiadosti o investičné stimuly

 • nákup pozemkov a budov,
 • nákup nových technológií,
 • nákup nehmotného investičného majetku ako napr. patenty, licencie,
 • mzdové náklady novovytvorených pracovných miest počas 2 rokov.

Forma investičnej pomoci

 • úľava na dani z príjmov s možnosťou uplatňovania po dobu 10 rokov,
 • dotácia na nákup strojov, prístrojov a zariadení, realizáciu objektov výrobných hál,
 • príspevok na  vytvorené pracovné miesta.

Intenzita pomoci

 • Západné Slovensko ( Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj) : 25 % + 10-20 % pre  MSP
 • Stredné Slovensko (Žilinský kraj, Banskobystrický kraj):35 % + 10-20 % MSP
 • Východné Slovensko (Prešovský kraj, Košický kraj): 35 % + 10-20 % MSP 
 • Bratislavský kraj je vylúčený  z podpory

NEWSLETTER ZO DŇA 8.4.2020

INFORMÁCIE Z OPERAČNÉHO PROGRAMU VÝSKUM A INOVÁCIE PRE AKTUÁLNE ZVEREJNENÉ VÝZVY 

Ministerstvo hospodárstva SR, ako sprostredkovateľský orgán pre OPVaI dňa 7.4.2020 v poobedňajších hodinách zverejnilo usmernenie k aktuálne zverejneným výzvam na predkladanie žiadostí o NFP.

OPVaI-MH/DP/2018/122-21 t.j. podpora inteligentných inovácií v priemysle tzv. Priemysel 4.0 :

 • Zníženie alokácie zo 170 mil. EUR na 100 mil. EUR
 • Aktuálna suma žiadaného NFP 159 501 443 EUR
 • Termín uzatvorenia 5. hodnotiaceho kola z 30.04.2020 na 30.06.2020
 • Lehota na doplnenie údajov v administratívnom overení sa predlžuje zo 7 dní na 21 pracovných dní.

 

OPII-MH/DP/2020/11.3-23 t.j. podpora uhoľného regiónu Horná Nitra

 • Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola bol posunutý z 30.04.2020 na 30.06.2020 a zároveň k posunu ďalších  hodnotiacich kôl.

 

OPII-MH/DP/2020/11.3-25 t.j. výzva zameraná na podporu rozvoja podnikania MSP a spoluprácu zo strednými odbornými školami.

 • Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola bol posunutý z 29.05.2020 na 31.08.2020 a zároveň došlo k posunu ďalších  hodnotiacich kôl.

 

OPII-MH/DP/2020/11.3-26 t.j.  výzva zameraná na rozvoj cestovného ruchu v regiónoch Prešovského samosprávneho kraja 

Rozšírenie oprávnených výdavkov o skupinu výdavkov stavby.

 • Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola bol posunutý z 29.05.2020 na 31.08.2020 a zároveň došlo k posunu ďalších  hodnotiacich kôl.
 • Medzi oprávnené výdavky stavby sa zaraďujú výdavky na zmenu dokončenej  stavby podľa § 139b stavebného zákona. (jednoduché stavby, drobné stavby) 

 

OPII-MH/DP/2020/11.3-27 výzva zameraná na rozvoj cestovného ruchu v regiónoch BB  kraja

Rozšírenie oprávnených výdavkov o skupinu výdavkov stavby.

 • Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola bol posunutý z 29.05.2020 na 31.08.2020 a zároveň došlo k posunu ďalších  hodnotiacich kôl.
 • Medzi oprávnené výdavky stavby sa zaraďujú výdavky na zmenu dokončenej  stavby podľa § 139b stavebného zákona  (jednoduché stavby, drobné stavby).  

NEWSLETTER ZO DŇA 3.4.2020

AKTUÁLNE INFORMÁCIE Z EURÓPSKEJ ÚNIE 

„Peniaze z eurofondov by mohlo Slovensko mobilizovať okamžite“

 • Európska komisia  vo štvrtok 02. 04. 2020, predstavila prvý zásadný balík návrhov, ktoré majú ako nástroj solidarity pomôcť členským krajinám vyrovnať sa s vplyvmi krízy spojenej so šírením nákazy COVID-19. Z tohto balíka bude čerpať aj Slovensko.

Ako uvádza vedúci Stáleho zastúpenia SR pri EÚ Peter Javorčík: „Tento balík je dôkazom, že EÚ vie konať rýchlo a adresne. Z pohľadu Slovenska je dôležitý najmä návrh, ktorý v podstate okamžite umožní mobilizovať viac ako štyri miliardy EUR z doteraz nevyužitých eurofondov.“

Veľvyslanec pri EÚ zdôraznil, že vďaka tomu bude môcť slovenská vláda v aktuálnej krízovej situácii rýchlo a flexibilne nasmerovať pomoc tam, kde to naši ľudia a najmä podnikateľské subjekty najviac potrebujú.

 

 • EK predstavila aj nástroj solidarity  SURE, ktorý predstavuje  100 miliárd EUR na zachovanie pracovných miest a zaistenie fungovania podnikov.

Cieľom je:

 • zmierniť ekonomický šok,
 • zaistiť naštartovanie hospodárstva EÚ,
 • zachovať pracovné miesta,
 • zaistiť fungovanie podnikov.

Fungovanie:

 • Jedná sa o podporu príjmov od štátu pre spoločnosti, ktoré skrátili alebo úplne zastavili prácu. Podpora bude smerovaná tak,  že zamestnanci nestratia príjem a podniky si udržia svojich zamestnancov.
 • Krajinám bude poskytnutý úver do výšky 100 miliárd EUR.

 

Ďalšie opatrenia EÚ v súvislosti s COVID-19

https://ec.europa.eu/slovakia/news/najnovsie_spravy_o_opatrenia_eu_v_suvislosti_s_covid-19_sk

NEWSLETTER ZO DŇA 1.4.2020

AKTUÁLNE INFORMÁCIE ZO ZASADNUTIA VLÁDY SR NA PODPORU ZMIERNENIA DOPADOV KORONAVÍRUSU  PRE PODNIKATEĽSKÉ SUBJEKTY 

V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenia ich následkov vláda SR na rokovaní dňa 31.3.2020 prebrala podmienky podpory na udržanie zamestnanosti.


Podpora zamestnávateľov a SZČO, ktorým v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie MS, núdzového stavu NS, výnimočného stavu VS poklesli tržby.

Oprávnený žiadateľ:
Zamestnávateľ (okrem subjektov verejnej správy) na ktorého sa v čase MS nevzťahuje povinnosť prerušiť, alebo obmedziť činnosť , ale ktorý napriek poklesu tržby udrží pracovné miesta je oprávnený získať výšku príspevku na zamestnanca, ktorému nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa.

Podmienkou pre poskytnutie príspevku pre zamestnávateľa je
▪ vyplatiť zamestnancovi náhradu mzdy vo výške 80 % jeho priemerného zárobku,
▪ záväzok, že dva mesiace po mesiaci, za ktorý žiada príspevok, neskončí pracovný pomer, resp. neurobí právny úkon, ktorým by skončil pracovný pomer so zamestnancom/cami výpoveďou alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce,
▪ predložiť údaj o stave zamestnancov k 31.3.2020,
▪ že k 31.12.2019 nebol podnikom v ťažkostiach (vzťahuje sa aj na SZČO).

Zdroje financovania: OP Ľudské zdroje a štátny rozpočet

 

NEWSLETTER ZO DŇA 30.3.2020

AKTUÁLNE INFORMÁCIE NA PODPORU ZMIERNENIA DOPADOV KORONAVÍRUSU Z EÚ, SR A BANKOVÉHO SEKTORA PRE PODNIKATEĽSKÉ SUBJEKTY A SAMOSPRÁVY 

 

V súvislosti s mimoriadnou situáciou, ktorú Vláda SR vyhlásila dňa 12.03.2020,  z dôvodu  šíriaceho sa ochorenia koronavírusu a onemocnenia COVID-19,  v záujme minimalizácie možných negatívnych dopadov  jednotlivé dotknuté inštitúcie pristupujú k nasledujúcim  opatreniam.

1. Informácie pre projekty podporované   z Európskych Investičných a Štrukturálnych Fondov

 • Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský  orgán pre Operačný program Výskum a Inovácie predlžuje lehotu na doplnenie chýbajúcich náležitostí ŽoNFP. Lehota na doplnenie ŽoNFP sa predlžuje z pôvodných 7 pracovných dní na 21 pracovných dní, pričom v prípade potreby je možné ďalšie predĺženie. Predĺženie lehoty na doplnenie chýbajúcich náležitostí ŽoNFP sa týka výlučne žiadateľov, ktorí majú predložené svoje žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výziev na predkladanie ŽoNFP operačného programu Integrovaná infraštruktúra v gescii Ministerstva hospodárstva.

Predĺžená lehota na doplnenie chýbajúcich náležitostí ŽoNFP platí výlučne len počas trvania mimoriadnej situácie.

Link: https://www.opvai.sk/aktuality/infrormacia_ziadatelia_mimoriadna_situacia/

 • Slovenská inovačná a energetická agentúra  ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia predlžuje lehotu na doplnenie ŽoNFP z pôvodných 10 pracovných dní na 30 pracovných dní, pričom v prípade potreby je možné ďalšie predĺženie.

Link:https://www.op-kzp.sk/obsah-aktuality/informacia-pre-ziadatelov-v-ramci-vyziev-v-gescii-siea-v-suvislosti-s-vyhlasenim-mimoriadnej-situacie-v-slovenskej-republike/

 

2. Informácie o podpore  z bankového sektora

 • Európska investičná banka uvoľní do 40 miliárd EUR na preklenutie krátkodobých finančných potrieb MSP v eurozóne.
 • Európska centrálna banka ohlásila program núdzového nákupu aktív v dôsledku pandémie vo výške 750 miliárd EUR.
 • Eximbanka SR pripravuje poskytovanie krátkodobých bezúročných úverov pre malé, stredné podniky a mikropodniky, a ktoré v rámci svojej činnosti vyrábajú tovary určené na vývoz alebo poskytujú služby určené na vývoz. COVID úver môže byť poskytnutý aj na všeobecné prevádzkové potreby, ktoré priamo nesúvisia s vývoznými aktivitami podnikateľov.
 • Slovenská záručná a rozvojová banka analyzuje poskytovanie špeciálneho zvýhodneného úverového produktu pre nových klientov, ktorí budú na prechodné obdobie potrebovať dodatočné zdroje na preklenutie dopadov krízy. Konkrétne parametre, resp. podmienky úveru, sa v súčasnosti dolaďujú aj v spolupráci s Ministerstvom financií SR a v najbližších dňoch budú zverejnené na stránke banky.
 •  

3. Informácie o ekonomických  opatreniach Vlády SR na zmiernenie dopadov koronavírusu

 • Vláda SR dňa  29. 03. 2020 predstavila prvých 7 ekonomických opatrení pre firmy, zamestnancov a živnostníkov s predpokladom schválenia 31.03.2020.
 1. 80 % platu pre zamestnancov v prevádzkach povinne uzatvorených.
 2. Pokles tržieb/príspevok štátu pre živnostníkov

Pokles tržieb viac ako 20% - príspevok štátu 180 EUR

Pokles tržieb viac ako 40 %-príspevok štátu 300 EUR

Pokles tržieb viac ako 60 % - príspevok štátu 420 EUR

Pokles tržieb viac ako 80 % - príspevok štátu 540 EUR

 1. Mesačné poskytnutie bankových záruk vo výške 500 miliónov EUR
 2. 55 % hrubej mzdy pre rodičov v karanténe a na OČR
 3. Odklad platby odvodov pri poklese tržieb za marec o viac ako 20 %, za mesiac apríl o  viac ako 40 %.
 4. Odklad  preddavkov dane z príjmov pri poklese tržieb za marec o viac ako 20 %, za mesiac apríl o  viac ako 40 %.
 5. Možnosť uplatnenia doteraz neuplatnenej straty z podnikania od roku 2014.

Link: https://podnikanie.help/prva-pomoc-zamestnancom-firmam-a-szco/