EURO FINANCE CONSULTING
 

S nami na to máte

Ponúkame komplexné poradenstvo pokrývajúce odbornú prípravu vrátane realizácie dotačných projektov a služby v tej najvyššej kvalite, ktorá je v rámci Slovenskej republiky k dispozícii.

Využívame svoje skúsenosti pri príprave investičných zámerov a zaisťujeme projektový manažment prípravy a realizácie projektov, vrátane dohľadu nad dodržiavaním pravidiel dotačnej pomoci v dobe udržateľnosti projektov.

Vďaka našej odbornosti  získavajú  klienti EUFC SK s.r.o.  dotačné prostriedky vo  výške niekoľko stotisíc EUR ročne.

Pri riešení podnikateľských plánov klientov sa spoločnosť EUFC SK s.r.o. nezameriava len na spracovanie dotačných projektov, ale vďaka spolupráci s množstvom odborníkov v rôznych špecializáciách, dokážeme byť partnerom pri definovaní investičných zámerov, pri projektovej príprave, zaistení financovania projektov, administratíve dotačných projektov v rámci ich fyzickej realizácie, ako  aj  v následnej prevádzke investícií.

Vo všetkých oblastiach projektového cyklu harmonizujeme projekt s dostupnými oblasťami dotačnej podpory a napomáhame zámer nastaviť tak, aby bola maximalizovaná pravdepodobnosť získania dotácie a následnej úspešnej implementácie.

So všetkými našimi klientami sa usilujeme o dlhodobú spoluprácu cielenú na  maximalizáciu benefitov plynúcich zo zrealizovaných dotačných projektov.

Sme slovenská firma so sídlom v Bratislave a s pobočkou v Leviciach. Zamestnávame stálych zamestnancov a spolupracujeme s množstvom externých odborníkov, firiem a inštitúcií v oblasti štrukturálnych fondov, verejných zákaziek, energetiky, výskumu, vývoja a inovácií.