EURO FINANCE CONSULTING
 

Odborný pracovník pre verejné obstarávanie pre projekty financované z fondov EÚ

Špecialista pre verejné obstarávanie z pozície zadávateľa:

  1. Vypracovanie súťažných podkladov na realizáciu verejného obstarávania (VO) na dodávky tovarov, služieb a stavebných prác v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a metodikou príslušného dotačného programu z grantov EÚ a SR.
  2. Spracovanie textu zadania a kvalifikačnej dokumentácie (najmä technického zadania a návrhu zmluvy), spracovanie formuláru Oznámenia o vyhlásení VO resp. Výzvy na predloženie cenovej ponuky.
  3. Poskytovanie dodatočných informácií uchádzačom v rámci konania (v spolupráci s vyhlasovateľom VO).
  4. Administratíva menovania členov hodnotiacej komisie (príp. iných komisií), organizačné zaistenie všetkých stretnutí, spracovanie všetkých potrebných podkladov pre stretnutia.
  5. Príprava a zaistenie otvárania obálok vrátane vypracovania návrhu zápisnice.
  6. Súčinnosť pri vyhodnotení predložených ponúk z pohľadu oprávnenosti uchádzačov dodávať predmet zákazky a splnenia požiadaviek zadávateľa, vrátane vypracovania návrhu zápisnice, žiadostí o vysvetlenie resp. doplnenie ponuky, spracovanie návrhu oznámenia o vylúčení uchádzačov, informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk.
  7. Administratíva spojená s ukončením VO (protokoly, zápisnice, správa o zákazke, Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk, Oznámenie o vylúčení uchádzača, príp. rozhodnutie a oznámenie zadávateľa o zrušení zákazky, príprava formulára k zadaniu zákazky a spracovanie písomnej správy zadávateľa).
  8. Zverejňovacie povinnosti v súlade so Zákonom o VO.
  9. Realizácia elektronického verejného obstarávania cez systém EVO vedený Úradom pre verejné obstarávanie.
  10. Skompletizovanie celej dokumentácie VO.

​Viac informácií o pracovnom mieste nájdete tu: https://www.profesia.sk/praca/eufc-sk/O3928057