EURO FINANCE CONSULTING
 
Daniel Mayer, MBA Emaildan.mayer@eufc.cz Mobil+420 731 173 571
Konateľ spoločnosti

V oblasti dotačného poradenstva sa pohybuje viac ako 15 rokov. Je expertom na európske fondy a riadenie nadnárodných projektových tímov. Zameriava sa na odborné investičné poradenstvo v oblasti priemyslu, životného prostredia,  energetiky, verejnej a akademickej sféry. Z pozície výkonného riaditeľa firmy a konateľa má za úlohu riešenie obchodných činností v ČR a SR.

 

 

Ing. Anna Pastierová Emailanna.pastierova@eufc.sk Mobil+421 908 583 396
Prokurista, Chief consultant

V oblasti dotačného poradenstva sa venuje poradenstvu od roku 2002. V pozícii manažéra, poradcu a obchodníka sa zúčastňuje na príprave, realizácií a riadení investičných projektov. Je expertkou na fondy EÚ, projektový management a investičné stimuly. Zameriava sa na odborné investičné poradenstvo v oblastiach energetiky, životného prostredia, samospráv, inovatívnych riešení, výskumu a vývoja. Je členkou  Medzinárodnej federácie koučov (ICF) a členkou Slovenskej asociácie koučov (SAKO). Vlastní medzinárodne uznávaný certifikát Associate Certified Coach (ACC).

Viktória Csontóová Emailviktoria.csontoova@eufc.sk Mobil+421 915 967 060
Office manager

V spoločnosti sa venuje office managementu. Zabezpečuje internú administratívnu, prevádzkový chod spoločnosti, komunikuje s dodávateľmi, odberateľmi a úradmi. Realizuje zázemie pre obchodnú činnosť a podporu riadenia spoločnosti. 

Ing. JUDr. Jozef Sendek Emailjozef.sendek@eufc.sk Mobil+421 905 120 300
Consultant – Sales manager

V oblasti projektového riadenia pracuje od roku 2003 a disponuje bohatými odbornými skúsenosti z predvstupových fondov a zo štrukturálnych fondov EÚ.  Dokonale ovláda problematiku podnikateľských subjektov a to mu dáva jedinečný pohľad pri analýze podnikateľských zámerov, marketingu a kontrolingu klientov. Okrem obchodu sa venuje  tiež tvorbe podnikateľských zámerov, spracovaniu ekonomických analýz, ale aj kontrole v procese implementácie projektov. 

Mgr. Renata Régiová Emailrenata.regiova@eufc.sk Mobil+421 918 697 482
Chief Consultant

Zodpovedá za operatívne riadenie spoločnosti, koordináciu činností v spoločnosti a vedenie tímu konzultantov. Odborníčka a profesionálka v oblasti analýzy príležitostí a  riadenie  projektov, realizácie finančných a podnikateľských plánov, štúdií uskutočniteľnosti a strategických dokumentov rozvoja pre podnikateľský sektor. Zodpovedá za optimálne nastavenie projektov  z hľadiska možností čerpania štátnych dotácií a grantov EÚ v súlade s projektovým zámerom klientov. Zaisťuje komplexné spracovanie, administráciu a implementáciu  projektov v oblastiach OP KŽP, OP VaI a PRV. 

Ing. Katarína Ďurečková Emailkatarina.dureckova@eufc.sk Mobil+421 915 737 501
Consultant Tender & Implementation

Projektovému riadeniu sa venuje od roku 2008 a disponuje bohatými odbornými skúsenosťami zo štrukturálnych fondov EÚ. V spoločnosti zaisťuje komplexné riadenie implementácie dotačných projektov v oblasti sektora verejnej správy - OP KŽP, IROP, PRV.

Ing. Branislav Arpáš Emailbranislav.arpas@eufc.sk Mobil+421 915 967 055
Consultant – Project section

Profesionál a odborník pre verejnú správu a podnikateľský sektor. V spoločnosti zodpovedá za optimálne nastavenie projektov z hľadiska možností dotačných programov  a zámerov klientov. Zameriava sa hlavne na investičné projekty z oblasti verejnej správy, životného prostredia a energetiky. Zaisťuje komplexné spracovanie, administráciu a implementáciu projektov v oblastiach PRV, OP KŽP, I ROP, OP VaI a OPĽZ.

Ing. Viktória Szebellaiová Emailviktoria.szebellaiova@eufc.sk Mobil+421 918 906 544
Consultant Tender & Implementation

Disponuje cennými skúsenosťami z oblasti verejného obstarávania. Má bohatú prax v oblasti energetiky. Pracuje ako poradca pre spracovanie a administratívu výberových konaní v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zaisťuje manažovanie procesov verejného obstarávania, spracovanie odborných posudkov a riešenie prípadných odvolacích mechanizmov.

Mgr. Marko Stanko Emailmarko.stanko@eufc.sk Mobil+421 917 365 692
Consultant sekcie Tender a Implementation

Consultant pre verejnú správu a podnikateľský sektor. V spoločnosti zodpovedá za optimálne nastavenie, spracovanie a administratívu výberových konaní v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zaisťuje manažovanie procesov verejného obstarávania, spracovanie odborných posudkov a riešenie prípadných odvolacích mechanizmov.