EURO FINANCE CONSULTING
 

Referencie

Podpora inovačných aktivít v spoločnosti Herb-Pharma Sk, s.r.o.

Prijímateľ grantu: Herb-Pharma Sk, s.r.o.

Realizácia: 2013-2014

Program: OP KaHR

Získaná dotácia: 1 022 400,00 EUR

Stručný popis: Predmetom projektu je experimentálny vývoj na báze rastlinných kmeňových buniek, výsledky ktorého sú priamo realizované v procese kozmetickej výroby. Podporená je ochrana duševného vlastníctva jedinečného riešenia kombinácie a biotechnologicky účinných látok v kozmetickom priemysle.

Ochrana pred povodňami v obci Sihelné

Prijímateľ grantu: Obec Sihelné

Realizácia: 2013 -2014

Program: OP Životné prostredie

Získaná dotácia: 413 038,13 EUR

Stručný popis: Projekt rieši protipovodňové opatrenia na vodnom toku prechádzajúcom obcou Sihelné. Cieľom je zabezpečiť ochranu majetku občanov a obce pred povodňami a predchádzať vzniku škôd spôsobených prívalovými dažďami.

Investičný zámer spoločnosti Semecs, s.r.o.

Prijímateľ grantu: Semecs, s.r.o.

Realizácia: 2011-2013

Program: Investičné stimuly podľa Zákona 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Získané investičné stimuly: 3 845 000,00 EUR

Stručný popis: Predmetom projektu sú stavebné a technologické investície v celkovej výške 13 400 000,00 v priemyselnom parku Vráble za účelom zvýšenia výrobných kapacít. Uvedená investícia podporila zamestnanosť v regióne a priniesla do mesta Vráble nové pracovné príležitosti.

Rekonštrukcia kotolní a vykurovacieho systému v obci Liptovská Lúžna na biomasu

Prijímateľ grantu: Obec Liptovská Lúžna

Realizácia: 2011-2012

Program: OP Životné prostredie

Získaná dotácia: 2 606 809,86 EUR

Stručný popis: Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov v malebnom prostredí Liptova v obci Liptovská Lúžna.

ENVIZEO Využitie eko cementov CEM (A,B) druhu podľa EN 197-1 v konštrukčnom betóne

Prijímateľ grantu: Vedúci partner – Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. Studená 3, 821 04 Bratislava. Ostatní partneri projektu- Universität für Bodenkultur Institut für konstruktiven Ingenieurbau, Rakúsko, Ústav stavebníctva a architektúry SAV, SR, Schretter & Cie GmbH & Co. KG, Rakúsko.

Realizácia: 2010-2012

Program: Program cezhraničnej spolupráce Slovensko-Rakúsko 2007-2013

Získaná dotácia: 357 107,47 EUR

Stručný popis: Predmetom projektu je výskum a vývoj stavebných výrobkov a materiálov.

Malá vodná elektráreň Hronská Dúbrava

Prijímateľ grantu: HYDRO-ENERGY, a.s.

Realizácia: 2010-2011

Program: OP KaHR

Získaná dotácia: 2 700 000,00 EUR

Stručný popis: Cieľom projektu je využitie obnoviteľných zdrojov energie na vybudovanie malej vodnej elektrárne Hronská Dúbrava s maximálnym inštalovaným výkonom do 10 MWe.

Inovácia výroby v spoločnosti Herb-Pharma Sk, s.r.o.

Prijímateľ grantu: Herb-Pharma Sk, s.r.o.

Realizácia: 2010-2011

Program: OP KaHR

Získaná dotácia: 1 319 378,00 EUR

Stručný popis: Predmetom projektu je nákup nových výrobných liniek pre priemyselnú výrobu. Vďaka inovatívnej technológii sa spustil nový technologický postup výroby a zabezpečilo sa rozšírenie výroby o nové kozmetické produkty. Spoločnosť získala nových klientov, rozšírila svoje trhy, zvýšila tržby a pridanú hodnotu.

Rekonštrukcia tepelného hospodárstva v Liptovskom Mikuláši - Podbreziny

Prijímateľ grantu: LMT, a.s.

Realizácia: 2010-2011

Program: OP ŽP

Získaná dotácia: 2 704 539,80 EUR

Stručný popis: Predmetom projektu sú stavebné a technologické investície zamerané na ochranu ovzdušia a minimalizáciu nepriaznivých vplyvov na ovzdušie v Liptovskom Mikuláši a v blízkom okolí rekonštrukciou tepelného hospodárstva v časti Podbreziny.

Úspora energie a využitia obnoviteľných zdrojov energie v spoločnosti Herb-Pharma SK, s.r.o.

Prijímateľ grantu: Herb-Pharma SK, s.r.o.

Realizácia: 2010-2011

Program: OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Získaná dotácia: 195 600,00 EUR

Stručný popis: Podpora regiónu s vysokou nezamestnanosťou prostredníctvom projektu zameraného na úsporu energie zateplením výrobných priestorov a zmenou paliva z uhlia na biomasu.

Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Kravany nad Dunajom

Prijímateľ grantu: Obec Kravany nad Dunajom

Realizácia: 2009-2010

Operačný program: Regionálny operačný program

Získaná dotácia: 449 390,44 EUR

Stručný popis: Revitalizácia centrálnej zóny obce Kravany nad Dunajom zameraná na podporu konkurencieschopnosti sídla, zvýšenie kvality a bezpečnosti občanov a návštevníkov obce.

Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou

Prijímateľ grantu: Obec Prašice

Realizácia: 2009-2010

Program: ROP

Získaná dotácia:772 939,00 EUR

Stručný popis: Zvýšenie kvality výchovno – vzdelávacieho procesu a znižovanie energetickej náročnosti prevádzky zariadenia odstránením nevyhovujúceho stavu budov, zateplením objektu základnej a materskej školy a zlepšením vybavenia informačno-komunikačnou a didaktickou technikou.

Inovácia výroby v spoločnosti WOODMETAL, s.r.o.

Prijímateľ grantu: WOODMETAL, s.r.o.

Realizácia: 2009-2010

Program: OP KaHR

Získaná dotácia: 200 000,00 EUR

Stručný popis: Predmetom projektu je nákup inovatívnej technológie pre nábytkársku priemyselnú výrobu s cieľom podporiť konkurencieschopnosť prijímateľa grantu, zabezpečiť zvýšenie tržieb a pridanej hodnoty a podporiť zamestnanosť v regióne.

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Ivanka pri Nitre

Prijímateľ grantu: Obec Ivanka pri Nitre

Realizácia: 2009-2010

Program: OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Získaná dotácia: 249 493,29 EUR

Stručný popis: Projekt je zameraný na výstavbu a rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci s cieľom zefektívniť proces svietenia, vyregulovať čas a intenzitu svietenia, podporiť znižovanie energetickej náročnosti osvetlenia verejných priestranstiev a podporiť bezpečnosť v obci.

Budovanie zberného dvora a podpora aktivít na separáciu odpadov

Prijímateľ grantu: Obec Telgárt

Realizácia: 2009-2010

Program: OP Životné prostredie

Získaná dotácia: 442 075,89 EUR

Stručný popis: Projekt je zameraný na podporu separácie odpadov a zhodnocovanie vyseparovaných zložiek z cieľom ochrany životného prostredia v obci Telgárt a v blízkom okolí. Podpora je posilnená nákupom zberového vozidla, kontajnerov a zberných nádob.

Rekonštrukcia parku v obci Komjatice s cieľom zatraktívnenia regiónu

Prijímateľ grantu: Obec Komjatice

Realizácia: 2008

Program: SOP Priemysel a služby

Získaná dotácia: 390 825,20 EUR

Stručný popis: Projekt je zameraný na rekonštrukciu infraštruktúry cestovného ruchu v obci Komjatice, vytvorenie podmienok pre rozšírenie a zintenzívnenie podnikateľských aktivít súkromného sektora v oblasti cestovného ruchu. Obnovou parku v obci sa zatraktívnilo prostredie, podporila sa stabilizácia mladých v danom regióne a prispelo sa k vytvoreniu príjemného prostredia na prechádzky seniorov, juniorov, občanov a návštevníkov obce.

Samsung Electronics Slovakia - logistické centrum

Prijímateľ grantu: Mesto Galanta

Realizácia: 2007 – 2008

Program: Sektorový operačný program Priemysel a služby

Získaná dotácia: 6 000 000,00 EUR

Stručný popis: Výstavba logistického centra pre výrobný závod Samsungu v Galante formou spolupráce s mestom Galanta, ktoré z nenávratného finančného príspevku vybudovalo v rámci podpory budovania priemyselných parkov infraštruktúru, na ktorej Samsung vytvoril logistické centrum v hodnote viac ako 15 000 000,00 EUR.

Univerzitný technologický inkubátor

Prijímateľ grantu: Slovenská technická univerzita v Bratislave

Realizácia: 2005-2006

Program: PHARE CBC Slovensko-Rakúsko

Získaná dotácia: 2 000 000,00 EUR

Stručný popis: Poslaním univerzitného technologického inkubátora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave je podporiť transfer technológií a inovácií v regióne a prispieť k napĺňaniu Lisabonskej stratégie, podporiť znalostnú ekonomiku, previazať vedu, s podnikateľskou praxou, a tak zvýšiť konkurencieschopnosť regiónu

Priemyselný park Trebišov

Prijímateľ grantu: Mesto Trebišov

Realizácia: 2005-2006

Program: SOP Priemysel a služby

Získaná dotácia: 5 312 843,00 EUR

Stručný popis: Predmetom projektu je realizácia infraštruktúry priemyselného parku v Trebišove a tým podpora zamestnanosti a rozvoja regiónu.

Wellness centrum Patince - výstavba hotelového komplexu

Prijímateľ grantu: Wellness centrum Patince s.r.o.

Realizácia: 2005

Program: Sektorový operačný program Priemysel a služby

Získaná dotácia: 2 650 000,00 EUR

Stručný popis: Podpora cestovného ruchu s cieľom celoročného využitia a zvýšenia počtu prenocovaní klientov. Investícia podporila zamestnanosť v regióne a zvýšila konkurencieschopnosť prijímateľa.

Ostatné referencie

viac informácií >

Ostatné referencie

Prijímateľ

Názov projektu

Granty z EÚ a 

Investičné stimuly

TERA PLASTIK, s.r.o.

Podpora inovácií v spoločnosti TERA PLASTIK, s.r.o.

67 872,00 EUR

AMDEN SK, s.r.o.

Rozvoj spoločnosti AMDEN SK, s.r.o. v oblasti kreatívneho priemyslu

200 000,00 EUR

MOPED-Slovakia, s.r.o.

Podpora inovácií v spoločnosti MOPED-Slovakia, s.r.o.

47 156,40 EUR

 

MBM GROUP a.s.

Znižovanie energetickej náročnosti v spoločnosti MBM GROUP a.s.

196 652,24 EUR

TOP-LINEA, s.r.o.

Inovácia výroby v spoločnosti TOP-LINEA, s.r.o.

154 595,70 EUR

KOVOMAT-L, spol. s r.o.

Znižovanie energetickej náročnosti v spoločnosti...

199 677,58 EUR

JAF HOLZ Slovakia, s.r.o.

Nová prevádzkareň spoločnosti JAF HOLZ Slovakia, s.r.o.

165 313,75 EUR

Obec Komjatice

Zvýšenie kapacít materskej školy v obci Komjatice

297 942,09 EUR

Duslo, a. s.

Inovácia  výroby v spoločnosti Duslo, a.s.

3 513 887,28 EUR

MOLITAS, spol. s r.o.

Inovácia technológie v spoločnosti MOLITAS, spol. s r.o.

2 667 820,00 EUR

Obec Bojná

Kanalizácia a ČOV Bojná – Veľké Dvorany

12 591 229,68 EUR

Obec Moravské Lieskové

Kanalizácia a ČOV Moravské Lieskové

11 781 240,60 EUR

Obec Hruštín

Zberný dvor na separáciu odpadu – obec Hruštín

789 668,98 EUR

Obec Zubrohlava

Vybudovanie zberného dvora v obci Zubrohlava

1 044 296,72 EUR

Obec Nová Dedina

Obecný úrad Nová Dedina – stavebné úpravy

203 252,56 EUR

Obec Mojzesovo

Výstavba multifunkčného ihriska v Mojzesove

49 856,09 EUR

Obec Zubrohlava

Rozšírenie kapacít MŠ

198 522,12 EUR

Obec Komjatice

Kamerový systém

16 960,68 EUR

SKIPPI Nitra s.r.o.

Zvyšovanie kompetencií zamestnancov v SKIPPI Nitra s.r.o.

123 433,87 EUR

Myn Pohronský Ruskov, a.s.

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Mlyn Pohronský Ruskov

290 178,752 EUR

Embraco Slovakia s.r.o.

INovatívne Technológie EmbraCO

713 266,00 EUR

Embraco Slovakia s.r.o.

Industry 4.0 automation

599 000,00 EUR

Obec Orechová Potôň

Cyklistická cesta Orechová Potôň

387 740,00 EUR