EURO FINANCE CONSULTING
 

Komplexná administrácia dotačných projektov

1Spracovanie žiadosti o dotáciu – služby Analysis, Project, Document

Tieto služby zahŕňajú analýzu a nastavenie projektového zámeru klienta, výber najvhodnejšej cesty pre spolufinancovanie projektu z externých zdrojov, spolupráce s ďalšími subjektmi zapojenými do prípravy projektu (projektanti, audítori, partneri, a pod.) Služba zahŕňa aj  kompletné administrácie žiadosti o dotáciu.

 • Výber vhodného dotačného programu zo zdrojov EÚ alebo SR.
 • Analýza efektívnosti vybraného modelu spolufinancovania zo zdrojov EÚ vrátane analýzy externých a interných rizík a analýzy udržateľnosti projektu.
 • Nastavenie projektu z hľadiska podporovaných aktivít dotačného programu.
 • Zostavenie rozpočtu a identifikácia oprávnených výdavkov dotačného projektu, plán čerpania dotácií, etapizácie projektu.
 • Konzultácie zámeru u poskytovateľa dotácie.
 • Vypracovanie formulára žiadosti o dotáciu a povinných príloh - štúdie uskutočniteľnosti alebo podnikateľského zámeru, finančnej a ekonomickej analýzy projektu, analýzy rizík a iných dokumentov požadovaných dotačným programom (okrem odborných príloh a právnych dokumentov).
 • Vypracovanie formulára žiadosti o dotáciu a povinných príloh - štúdie uskutočniteľnosti alebo podnikateľského zámeru, finančnej a ekonomickej analýzy projektu, analýzy rizík a iných dokumentov požadovaných dotačným programom (okrem odborných  príloh a právnych dokumentov).
 • Kompletizácia a naplnenie formálnych náležitostí žiadosti o dotáciu.
 • Príprava na odovzdanie žiadosti o dotáciu v termíne danom v príslušnej výzve.
 • Komunikácia s poskytovateľom dotácie v priebehu hodnotenia žiadosti.

2Spracovanie výberového konania – služba Tender

Služba zahŕňa výber správnej metódy a formy výberového konania ako povinnej  súčasti dotačných projektov, vypracovanie podkladov pre výberové konanie v súlade s pravidlami poskytovateľa dotácie popr. podľa príslušných právnych predpisov aj vypracovanie kompletnej dokumentácie, ďalej aj sledovanie a optimalizáciu procesov od vyhlásenia výberového konania až po podpis zmluvy s víťazným uchádzačom. Súčasťou služby nie je definovanie predmetu výberového konania alebo konania spoločnosti EUFC SK s.r.o. za obstarávateľa vrátane podpisovanie dokumentov.

 • Spracovanie textu súťažných podmienok a kvalifikačnej dokumentácie (okrem technického zadania a návrhu zmluvy), spracovanie formulára Oznámenie o vyhlásení výberového konania.
 • Poskytovanie dodatočných informácií uchádzačom (v spolupráci so zadávateľom).
 • Administrácia vymenovania členov a náhradníkov hodnotiacej komisie (popr. iných komisií), organizačné zabezpečenie všetkých rokovaní, spracovanie všetkých potrebných podkladov pre rokovania.
 • Príprava a zabezpečenie otvárania obálok vrátane vypracovania protokolu.
 • Posúdenie kvalifikácie uchádzačov vrátane vypracovania protokolu, prípadne spracovanie formulára rozhodnutia o vylúčení uchádzačov.
 • Administrácia spojená s uzatvorením výberových  konaní (protokoly a správy o posúdení a hodnotení ponúk, formulár rozhodnutia a oznámenia o výbere najvhodnejšej ponuky, prípadne formulár rozhodnutia o vylúčení uchádzača vrátane odôvodnenia, prípadne formulár rozhodnutia a oznámenia obstarávateľa o zrušení výberové konanie, ďalej príslušný formulár na zadanie zákazky a spracovanie písomnej správy zadávateľa).
 • Kompletizácia  dokumentácie výberového konania.

3Administrácia projektu – služba Implementation

Služba pokrýva administratívne spracovanie celého dotačne podporeného projektu, ktoré je nutné na zabezpečenie bezchybného čerpania finančných prostriedkov. Cieľom poskytovania služby je eliminácia uplatňovania sankčných nástrojov poskytovateľa dotácie vychádzajúcich z porušenia povinností zakotvených, alebo vyplývajúcich zo zmluvných dokumentov a nadväzujúcich metodik.

 • Uzavretie zmluvných dokumentov, schválenie merateľných indikátorov projektu a rozpočtu projektu.
 • Monitorovanie a opatrenia na naplnenie všetkých povinností prijímateľa dotácie.
 • Vypracovanie pravidelných monitorovacích správ (v čase realizácie aj v dobe udržateľnosti).
 • Vypracovanie žiadosti o prípadné zmeny projektu.
 • Vypracovanie žiadostí o platbu (priebežných, záverečných).
 • Administratívne ukončenie projektu, kompletizácia dokumentácie na archiváciu.
 • Optimalizácia vzťahov súvisiacich s realizáciou projektu.
 • Príprava a účasť na kontrolách donora grantu u prijímateľa grantu.

Spôsob realizácie služieb

Spoločnosť EUFC SK s.r.o. štandardne realizuje vyššie uvedené služby postupne. Na základe samostatnej zmluvy o poskytovaní poradenských služieb je najprv zostavený dotačný projekt a spracovaná a podaná žiadosť o dotáciu (služby Analysis, Project a Document). V prípade jej schválenia zo strany poskytovateľa dotácie je uzatvorená zmluva na službu Tender, ktorej súčasťou je administrácia výberového konania. Spoločne so schválením žiadosti o dotáciu je tiež s klientom uzatvorená samostatná zmluva na službu Implementation, na základe ktorej bude zaistená administrácia dotačne podporeného projektu od podpisu grantovej zmluvy až po ukončenie  doby udržateľnosti (päť, alebo tri  roky v závislosti od dotácie, po ukončení realizácie dotačného projektu).